2018-05-18

Przyłącze do sieci wod-kan.

  • Sposób postępowania w przypadku budowy nowego/nowych przyłącza/y:

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o wydanie Warunków Przyłączenia do sieci (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK – parter). W zależności od trybu realizacji przyłączenia do sieci do wniosku należy dołączyć:

–  w trybie art. 29a ustawy Prawo Budowlane

  • plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

–  w trybie art. 30 ustawy Prawo Budowlane

  • odpowiednie szkice i rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Spółka określa i wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż:

–  14 dni od daty złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

– 30 dni – w pozostałych przypadkach.

Warunki przyłączenia ważne są w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomości i stanu technicznego uzbrojenia.W przypadku podziału nieruchomości, warunki obowiązują w odniesieniu do nieruchomości, która posiada dostęp do drogi publicznej, w której posadowiona jest sieć wod-kan. W stosunku do nieruchomości powstałych w wyniku podziału, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej wymagane jest wystąpienie z odrębnym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

Powyższewarunki przyłączenia nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne. Podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości.

Jeżeli Zakład Wodociągów  i Kanalizacji nie widzi możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci w terminie 14 dni od otrzymania wniosku pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku ZWiK nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

W sprawach spornych dotyczących odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, na wniosek strony rozstrzyga w drodze decyzji dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem opracowuje dokumentację techniczną, która powinna określać w szczególności: trasę i średnicę rurociągu, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu.

Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie również przez grunty nie należące do wnioskodawcy wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie rurociągu oraz zapewnienia do niego stałego dostępu.

Krok 3

Dokumentację techniczną podlegającą uzgodnieniu należy złożyć w 4 egzemplarzach wraz z opinią z narady koordynacyjnej w siedzibie ZWIK celem uzgodnienia. Uzgodnienie dokonywane jest na podstawie wniosku o uzgodnienie projektu (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Uzgodnienie dokonywane jest w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania dokumentacji. Uzgodnione rozwiązanie techniczne jest podstawą do rozpoczęcia prac przyłączeniowych.

Spełnienie warunku uzgadniania dokumentacji oraz kontroli robót nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje przedsiębiorstwo, które opracowało i wydało „Warunki przyłączenia do sieci” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie na zlecenie Wnioskodawcy (druk zlecenia do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Przedprzystąpieniem do wykonania usługi przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10 % w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

Krok 4

Zgodnie z zapisami działu III warunków przyłączenia, przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi na podstawie umowy o przyłączeniu, zawartej przed rozpoczęciem robót  i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia. Umowę przyłączeniową zawiera się w siedzibie Spółki – dział inwestycji pok. 11.

Krok 5

Rurociągi po ułożeniu w wykopie i zainwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przedsiębiorstwo ustala jego termin, na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Krok 6

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami przyłączenia oraz dokumentacją techniczną. Po pozytywnym odbiorze rurociągi można zasypać, a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół potwierdzony przez wnioskodawcę i odbierającego. Druki zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru dostępne są do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub w siedzibie Spółki w BOK – parter).

Krok 7

Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru należy zwrócić się do ZWIK do Biura Obsługi Klienta – parter  z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

  • Montaż wodomierza na cele ogrodowe, podlewania zieleni,hodowlane

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza na cele: ogrodowe*/ podlewania zieleni*/hodowlane*(druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa i wydaje warunki i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem dokonuje montażu wodomierza ogrodowego*/ do podlewania zieleni*/ do celów hodowlanych* zgodnie z wydanymi WT. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWIK.

Krok 4

Zakończenie prac związanych z montażem wodomierza ogrodowego*/ do podlewania zieleni*/ do celów hodowlanych* należy zgłosić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru ZWiK ustala jego termin, nie dłużej jednak niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi. Po pozytywnym odbiorze Pracownik ZWiK dokonujący odbioru potwierdza ten fakt wpisem na druku zgłoszenia do odbioru, montuje wodomierz wraz z plombą i sporzadza kartę montażu wodomierza. Pozytywny wpis na druku zlecenia odbioru i podpisana karta montażu wodomierza stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody do celów ogrodowych*/podlewania zieleni*/hodowlanych. Druki zgłoszenia odbioru i wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody dostępne są do pobrania ze strony www.zwik.pl lub w siedzibie Spółki w BOK – parter).

  • Rozdział instalacji lokalu wraz z montażem niezależnego układu pomiarowego.

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o określenie i wydanie warunków technicznych na rozdział przyłącza wodociągowego (druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa i wydaje warunki związane z przyłączeniem oraz rozdziałem instalacji lokalu mieszkalnego i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem dokonuje montażu rozdziału instalacji zgodnie z wydanymi WT. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWIK.

Krok 3

Zakończenie prac związanych z rozdziałem instalacji wodociągowej należy zgłosić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przedsiębiorstwo ustala jego termin, jednak nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi. Po pozytywnym odbiorze Pracownik ZWiK dokonujący odbioru potwierdza ten fakt wpisem na druku zgłoszenia do odbioru, montuje wodomierz wraz z plombą i sporzadza kartę montażu wodomierza. Pozytywny wpis na druku zlecenia odbioru i podpisana karta montażu wodomierza stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody. Druki zgłoszenia odbioru i wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody dostępne są do pobrania ze strony www.zwik.pl lub w siedzibie Spółki w BOK – parter).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się