2018-05-18

Przyłącze do sieci wod-kan.

  • Sposób postępowania w przypadku budowy nowego/nowych przyłącza/y:

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o wydanie Warunków Przyłączenia do sieci (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK – parter). W zależności od trybu realizacji przyłączenia do sieci do wniosku należy dołączyć:

–  w trybie art. 29a ustawy Prawo Budowlane

  • plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

–  w trybie art. 30 ustawy Prawo Budowlane

  • odpowiednie szkice i rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Spółka określa i wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż:

–  14 dni od daty złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

– 30 dni – w pozostałych przypadkach.

Warunki przyłączenia ważne są w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomości i stanu technicznego uzbrojenia.W przypadku podziału nieruchomości, warunki obowiązują w odniesieniu do nieruchomości, która posiada dostęp do drogi publicznej, w której posadowiona jest sieć wod-kan. W stosunku do nieruchomości powstałych w wyniku podziału, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej wymagane jest wystąpienie z odrębnym wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

Powyższewarunki przyłączenia nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne. Podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości.

Jeżeli Zakład Wodociągów  i Kanalizacji nie widzi możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci w terminie 14 dni od otrzymania wniosku pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku ZWiK nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

W sprawach spornych dotyczących odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, na wniosek strony rozstrzyga w drodze decyzji dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem opracowuje dokumentację techniczną, która powinna określać w szczególności: trasę i średnicę rurociągu, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu.

Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie również przez grunty nie należące do wnioskodawcy wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie rurociągu oraz zapewnienia do niego stałego dostępu.

Krok 3

Dokumentację techniczną podlegającą uzgodnieniu należy złożyć w 4 egzemplarzach wraz z opinią z narady koordynacyjnej w siedzibie ZWIK celem uzgodnienia. Uzgodnienie dokonywane jest na podstawie wniosku o uzgodnienie projektu (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Uzgodnienie dokonywane jest w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania dokumentacji. Uzgodnione rozwiązanie techniczne jest podstawą do rozpoczęcia prac przyłączeniowych.

Spełnienie warunku uzgadniania dokumentacji oraz kontroli robót nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje przedsiębiorstwo, które opracowało i wydało „Warunki przyłączenia do sieci” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie na zlecenie Wnioskodawcy (druk zlecenia do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Przedprzystąpieniem do wykonania usługi przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10 % w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

Krok 4

Zgodnie z zapisami działu III warunków przyłączenia, przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi na podstawie umowy o przyłączeniu, zawartej przed rozpoczęciem robót  i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia. Umowę przyłączeniową zawiera się w siedzibie Spółki – dział inwestycji pok. 11.

Krok 5

Rurociągi po ułożeniu w wykopie i zainwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przedsiębiorstwo ustala jego termin, na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Krok 6

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami przyłączenia oraz dokumentacją techniczną. Po pozytywnym odbiorze rurociągi można zasypać, a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół potwierdzony przez wnioskodawcę i odbierającego. Druki zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru dostępne są do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub w siedzibie Spółki w BOK – parter).

Krok 7

Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru należy zwrócić się do ZWIK do Biura Obsługi Klienta – parter  z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

  • Montaż wodomierza na cele ogrodowe, podlewania zieleni,hodowlane

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza na cele: ogrodowe*/ podlewania zieleni*/hodowlane*(druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa i wydaje warunki i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem dokonuje montażu wodomierza ogrodowego*/ do podlewania zieleni*/ do celów hodowlanych* zgodnie z wydanymi WT. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWIK.

Krok 4

Zakończenie prac związanych z montażem wodomierza ogrodowego*/ do podlewania zieleni*/ do celów hodowlanych* należy zgłosić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru ZWiK ustala jego termin, nie dłużej jednak niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi. Po pozytywnym odbiorze Pracownik ZWiK dokonujący odbioru potwierdza ten fakt wpisem na druku zgłoszenia do odbioru, montuje wodomierz wraz z plombą i sporzadza kartę montażu wodomierza. Pozytywny wpis na druku zlecenia odbioru i podpisana karta montażu wodomierza stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody do celów ogrodowych*/podlewania zieleni*/hodowlanych. Druki zgłoszenia odbioru i wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody dostępne są do pobrania ze strony www.zwik.pl lub w siedzibie Spółki w BOK – parter).

  • Rozdział instalacji lokalu wraz z montażem niezależnego układu pomiarowego.

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o określenie i wydanie warunków technicznych na rozdział przyłącza wodociągowego (druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa i wydaje warunki związane z przyłączeniem oraz rozdziałem instalacji lokalu mieszkalnego i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od daty ich wydania.

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem dokonuje montażu rozdziału instalacji zgodnie z wydanymi WT. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWIK.

Krok 3

Zakończenie prac związanych z rozdziałem instalacji wodociągowej należy zgłosić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przedsiębiorstwo ustala jego termin, jednak nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi. Po pozytywnym odbiorze Pracownik ZWiK dokonujący odbioru potwierdza ten fakt wpisem na druku zgłoszenia do odbioru, montuje wodomierz wraz z plombą i sporzadza kartę montażu wodomierza. Pozytywny wpis na druku zlecenia odbioru i podpisana karta montażu wodomierza stanowi podstawę do zawarcia umowy na dostawę wody. Druki zgłoszenia odbioru i wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody dostępne są do pobrania ze strony www.zwik.pl lub w siedzibie Spółki w BOK – parter).

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..