2018-05-18

Przyłącze do sieci wod-kan.

  • Sposób postępowania w przypadku budowy nowego/nowych przyłącza/y:

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu ze zleceniem na opracowanie Warunków Przyłączenia do sieci (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Do zlecenia należy dołączyć mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją budynku lub działki. Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia zlecenia. Warunki przyłączenia ważne są w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomości i stanu technicznego uzbrojenia.

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem opracowuje dokumentację techniczną, która powinna określać w szczególności: trasę i średnicę rurociągu, spadek, materiał, długości odcinków, rzędne dna kanału, rzędne terenu.

Jeżeli planowana inwestycja przebiegać będzie również przez grunty nie należące do wnioskodawcy wskazane jest ustanowienie notarialnej służebności gruntowej na ułożenie rurociągu oraz zapewnienia do niego stałego dostępu.

Krok 3

Dokumentację techniczną w 4 egzemplarzach wraz z opinią z narady koordynacyjnej złożyć w siedzibie ZWIK celem uzgodnienia. Uzgodnienie dokonywane jest na podstawie zlecenia na uzgodnienie projektu (druk do pobrania ze  strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Uzgodnienie dokonywane jest w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty otrzymania dokumentacji. Uzgodnione rozwiązanie techniczne jest podstawą do rozpoczęcia prac przyłączeniowych.

Spełnienie warunku uzgadniania dokumentacji oraz kontroli robót nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje przedsiębiorstwo, które opracowało i wydało „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Rachunek wystawiony przez przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższy o więcej niż 10 % w stosunku do sumy kosztów przedłożonych osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przystąpieniem do tych prac.

Krok 4

Zgodnie z § 28 Regulaminu (…) przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpi na podstawie umowy o przyłączeniu, zawartej przed rozpoczęciem robót  i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia. Umowę przyłączeniową zawiera się w siedzibie Spółki – dział inwestycji pok. 11.

Krok 5

Rurociągi po ułożeniu w wykopie i zainwentaryzowaniu przez geodetę przed zasypaniem zgłosić-zlecić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przedsiębiorstwo ustala jego termin, na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Krok 6

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami przyłączenia oraz projektem technicznym.  Po pozytywnym odbiorze rurociągi można zasypać, a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Z przeprowadzonego odbioru sporządzany jest protokół potwierdzony przez wnioskodawcę i odbierającego. Wzory zgłoszenia-zlecenia odbioru oraz protokołu odbioru określa ZWIK.

Krok 7

Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru należy zwrócić się do ZWIK do Biura Obsługi Klienta – parter  z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

  • Montaż wodomierza do celów ogrodowych

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o określenie Warunków technicznych na montaż wodomierza ogrodowego (druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa warunki przyłączenia nieruchomości i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata  od daty ich wydania.

Krok 2

Do ZWIK należy dostarczyć do zaakceptowania uproszczoną dokumentację montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą, zawierającą: dane odbiorcy usług wraz z lokalizacją nieruchomości na mapie sytuacyjno-wysokościowej, charakterystykę poboru wody i udokumentowanie jej bezpowrotnego zużycia (powierzchnię terenów zielonych), rysunek instalacji wod-kan obiektu z zaznaczonym miejscem montażu wodomierza na podlewanie ogródka oraz miejsce punktu czerpalnego, warunki techniczne.

Krok 3

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem dokonuje montażu wodomierza ogrodowego zgodnie z wydanymi WT. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWIK.

Krok 4

Zakończenie prac związanych z montażem wodomierza ogrodowego należy zgłosić-zlecić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przedsiębiorstwo ustala jego termin, na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z opracowanymi i wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi oraz wcześniej zaakceptowaną uproszczoną dokumentacją montażu.  Po pozytywnym odbiorze sporządzany jest protokół potwierdzony przez wnioskodawcę i odbierającego. Wzory zgłoszenia-zlecenia odbioru oraz protokołu odbioru określa ZWIK.

Krok 5

Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru należy zwrócić się do ZWIK do Biura Obsługi Klienta – parter  z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

  • Rozdział instalacji lokalu wraz z montażem niezależnego układu pomiarowego.

Krok 1

Wystąpienie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złocieńcu z wnioskiem o określenie Warunków technicznych na rozdział przyłącza wodociągowego (druk do pobrania ze strony www.zwik.pl lub dostępny w siedzibie Spółki w BOK  - parter). Spółka określa warunki związane z przyłączeniem oraz rozdziałem instalacji lokalu mieszkalnego i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Warunki przyłączenia ważne są 1 rok  od daty ich wydania.

Krok 2

Wnioskodawca własnym kosztem i staraniem dokonuje montażu rozdziału instalacji zgodnie z wydanymi WT. Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do ZWIK.

Krok 3

Zakończenie prac związanych z rozdziałem instalacji wodociągowej należy zgłosić-zlecić w ZWIK w Dziale wod-kan do odbioru technicznego. Zgłoszenie można dokonać osobiście w siedzibie ZWIK pok. 4  lub telefonicznie pod numerem telefonu 09436 71659, 9436 70627. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przedsiębiorstwo ustala jego termin, na nie dłużej niż 3 dni po dacie zgłoszenia.

Odbiór odbywa się w oparciu o sprawdzenie zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi.  Po pozytywnym odbiorze sporządzany jest protokół potwierdzony przez wnioskodawcę i odbierającego. Wzory zgłoszenia-zlecenia odbioru oraz protokołu odbioru określa ZWIK.

Krok 5

Po pozytywnym odbiorze i podpisaniu protokołu odbioru należy zwrócić się do ZWIK do Biura Obsługi Klienta – parter  z wnioskiem o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się